Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esleko

Komín svépomocí


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

208. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 13. 12. 2020 od 9 do 13 hod.

207. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

206. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

205. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 11. 10. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »


Informace o komínech

Historie
Nejstarším zařízením sloužícím k odvodu kouře ven z domu (respektive jizby) byl tzv. dymník odvádějící kouř do podkrovního prostoru. Kolem 15. století se pak objevují komíny sahající až nad samotnou střechu a odvádějící tak kouř zcela mimo dům. První komíny byly dřevěné či hlinitodřevěné, v průběhu 17. a 18. století se hlavně pod tlakem protipožárních předpisů přecházelo na komíny zděné. Jejich průduchy už byly svedeny až k zemi a využívaly tak k odvodu kouře umělého tahu.

Funkce
Komín je v největší míře využíván k odvádění spalin z objektů. Napojují se tedy na něj kamna, pece, krby nebo kotle, u kterých funguje jako jednoduché vzduchové čerpadlo, zajišťující odvod spalin z topeniště. Horké spaliny v komíně mají nižší hustotu než vzduch okolo, stoupají proto komínem vzhůru a na jejich místo je nasáván čerstvý vzduch. Tlaku, který žene vzduch komínem, se říká tah komína. Tah komína je závislý na jeho výšce a poměru vnitřního průměru k objemu spalin. Proto jsou v průmyslových provozech stavěny vysoké komíny.
Výška komínové hlavy (nadstřešní část komína) je definována státní normou. Platí, že komín do dvou metrů od hřebene střechy musí přesahovat tečnu vedenou hřebenem střechy o 650 mm.
Komín může také sloužit jako součást ventilace budovy. Tah je vyvozován vzduchem ohřátým uvnitř budovy.
V případě, že je nemožné stavět vysoký komín nebo má komín odvádět studené plyny, jsou montována zařízení pro umělý tah. Příkladem může být dyšna parních lokomotiv nebo ventilátor.

Základní části komínu
komínový průduch - průchozí část komínu, může mít čtvercový, obdélníkový či kruhový průřez
komínový plášť - vnější vrstva komínu
sopouch - trouba propojující spotřebič s komínem
vymetací otvor - zřizuje se na půdách jestliže nelze vymetat komín z lávky na střeše
vybírací otvor - zřizuje se v nejnižší části komína (z pravidla ve sklepě apod.), slouží k vybírání popílku a sazí
komínová hlava - poslední část komínu nad střechou
půdice - nejníže umístěná část komínu

Rozdělení komínu
- podle konstrukčního uspořádání dělíme komíny na jednovrstvé - komínový průduch je obklopen komínovým pláštěm a na vícevrstvé - komínový průduch tvoří vložka a ta je obklopena izolační vrstvou a až potom je plášt.
- podle počtu průduchů dělíme komíny na jednotlivé - s jedním pruduchem a sdružené - s více průduchy, které mohou být ve více řadách.
- podle uspořádání průduchů komíny dělíme na průběžné - všechny průduchy mají půdice v nejnižším podlaží a podlažní - průduchy mají půdice v těch podlažích, kde jsou připojeny spotřebiče.
- podle připojování spotřebičů komíny dělíme na samostatné - spaliny se odvádí jedním průduchem z jednoho podlaží a společné - jedním průduchem se odvádí spaliny z více podlaží.
- podle průběhu podélné osy dělíme komíny na přímé - osa je svislá a nepřímé - osa průduchuse odklání od svislice.
- podle způsobu provedení dělíme na zděné - ze speciálních tvarovek dále pak na montované a jednolité.
- podle vztahu ke svislým konstrukcím dělíme na vestavěné, přistavěné a samostatně stojící.


SLOVNÍČEK POJMŮ

Čistící otvor
Je zvláštní poklička v rouře vedoucí od kamen, krbu, kotle nebo otvor v tělese komína a v komínové vložce. Slouží ke kontrole a čištění kouřovodu nebo komínového průduchu.

Druhy komínů
Komíny mají více dělení podle různých parametrů. Mohou být jednovrstvé a vícevrstvé, jednoprůduchové a víceprůduchové, průběžné a podlažní, samostatné a společné, přímé a nepřímé, zděné, montované a jednolité, vestavěné, přistavěné a samostatně stojící, průlezné a neprůlezné atd.

Jednoprůduchový komín
Je komín s jedním průduchem, do kterého může být napojen jeden nebo více spotřebičů, užívajících tentýž druh paliva.

Komínová hlava
Nejvyšší část komínového tělesa, vyčnívající nad střechu. Bývá kryta stříškou proti vodě, vrchní část komínové hlavy bývá odspádována pryč od otvoru, aby nemohla voda za deště zatékat do komínového průduchu.

Komínová vložka
Prvek, který lze vkládat i do starých poškozených komínů a prodloužit tak jejich životnost, bývá buď keramická nebo kovová, volí se podle druhu používaného paliva.

Komínové systémy
Je to způsob výstavby komína, kdy vše, co potřebujete je vyrobeno přesně na míru a jednotlivé komponenty do sebe přesně zapadají.

Komínový efekt
Je to přímý důsledek tahu komína, fungující na principu přirozeného pohybu vzduchu. Komínovým efektem se efektivně vysoušejí vlhké objekty. Horký vzduch jde nahoru a pod tlakem s sebou bere vlhký vzduch z místa, kde je půdice.

Komínový plášť
Je vlastní konstrukce komína. Má více funkcí - nosnou, ochrannou i estetickou. Je-li komín víceprůduchový, může být jeho součástí i komínová přepážka nebo ochranné pouzdro.

Komínový průduch
Je čtvercový, kruhový, obdélníkový nebo třeba oktagonální prostor uprostřed komínového tělesa, kudy odcházejí díky přirozenému nebo umělému tahu spaliny do volného prostoru.

Kondenzátní jímka
Je vodotěsný prostor umístěný na dně půdice nebo v průduchu komína určený pro jímání a odvod tekutých kondenzátů spalin.

Kondenzátní potrubí
Je vodotěsné potrubí, které je napojeno na potrubí komínového průduchu nebo kouřovodu a slouží k odvodu kondenzátu.

Kontrolní otvor
U starých komínů zpravidla nenajdete, ale u nových sofistikovaných konstrukcí bývá v komínovém plášti, v komínové vložce a kouřovodu a je určený ke kontrole komínového průduchu, kondenzátní jímky a k odstraňování kondenzátu spalin.

Kouřové (spalinové) hrdlo
Je ta část spotřebiče, na kterou se nasazuje roura, správně nazývaná kouřovod.

Kouřovod
Je konstrukce s průduchem, určeným pro odvod spalin od kouřového hrdla spotřebiče do sopouchu komína, popř. do volného prostředí (kouřovod s funkcí komína). Bývají z různých kovových materiálů, nejlepší je antikoro. Kouřovod by neměl být příliš dlouhý, jelikož se do něj dostává z topeniště poměrně dost tepla.

Mokrý komín
V takovémto komíně dochází k dlouhodobé nebo trvalé kondenzaci vlhka ze spalin.

Neúčinná výška komínového průduchu
Je svislá vzdálenost komínového průduchu od půdice k sopouchu.

Odolnost vůči vlhkosti
Je vlastnost, která zamezuje negativnímu působení vlhkosti obsažené ve spalinách na komínové těleso a tím jeho případnému poškození nebo narušení funkce.

Průlezný komín
Starý typ komína, do kterého se vejde člověk. Vstupuje půdicí, vybíracím otvorem, který musí mít minimálně 45x60 cm. V mnoha starých domech tyto komíny ještě jsou. Komín čistí živý člověk, který komínem prolézá. Dříve tomu tak nebylo, ale dnes je povinné mít v tomto druhu komína železné stupy pro bezpečný pohyb vzhůru a dolů.

Přetlakový komín
Je svislá, ale i vodorovná konstrukce s komínovým průduchem a někdy i se vzduchovým průduchem, odvádějící spaliny pod přetlakem od sopouchu po ústí komína. Součástí přetlakového komína je i zařízení pro odvod kondenzátu ze spalin.

Přirozený komínový tah
Je podtlak v komínovém průduchu vytvořený z účinné výšky průduchu komína a rozdílu hustoty vzduchu a spalin. Přirozený komínový tah vzniká na základě fyzikálních vlastností komína.

Půdice
Je to nejníže umístěná část zděného komína, spojená se zemí tedy s půdou, možná proto půdice, neboť s půdou jako částí domu nemá společného nic. Půdice obsahuje vybírací otvor. Necháte-li dvířka v půdici odkrytá, slouží přirozený tah komína v létě jako vysoušeč vlhkosti z místnosti, ve které je půdice usazena. Funguje tzv. komínový efekt. Půdice by podle ČSN měla být minimálně 30 cm nad nehořlavou zemí a neměla by být v obytné místnosti.

Sopouch
Je to ta díra, kterou se do komína připojuje spotřebič. Měl by být co nejkratší a pokud možno rovný. Otvor prochází všemi vrstvami komína až do komínového průduchu. Odvádí spaliny od topného tělesa a z kouřovodu. Vývod sopouchu bývá z místnosti začištěn speciální manžetou.

Součásti komína (odzdola nahoru)
Každý komín musí mít půdici, vymetací otvor, komínový průduch, komínový plášť, sopouch, komínovou hlavu.

Spalinová cesta
Je souhrnné označení pro jakékoliv vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Spalinová (kouřová) cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, kouř proběhne komínovou hlavou a případně komínovým nástavcem až ven. Spalinová cesta musí být těsná a pokud jde do jednoho komína více topných těles, musí se ve všech topit stejným médiem. Nesmí dojít k setkání spalin z plynu a z pevných paliv v žádném místě komínového tělesa.

Spalinová klapka
Uzávěr v kouřovodu nebo průduchu komína, který přivírá a reguluje cestu kouře v závislosti na chodu spotřebiče.

Spotřebič paliv
Je zařízení, ve kterém se hořením přeměňuje energie tuhého kapalného nebo plynného paliva na teplo a světlo a odpad. Prostě kotel, kamna, krb, karma atd.

Suchý komín
Má komínový průduch, ve kterém nedochází ke kondenzaci spalin. (Teplota spalin na povrchu komínového průduchu v jeho ústí je vyšší než teplota kondenzace vodních par obsažených ve spalinách - výsledek správného návrhu komína).

Stěna komínového průduchu
Je stěna komína. Vede od vnitřního otvoru komínového průduchu po viditelnou vnější stěnu komínového pláště. Moderní komíny ale mívají více vrstev, takže stěna komínového průduchu tvoří vlastně sendvič, složený z komínové vložky, tepelně izolační vrstvy či vzduchového průduchu a komínového pláště.

Účinná výška komínového průduchu
O účinné výšce komína mluvíme tehdy, když měříme svislou vzdálenost od sopouchu po ústí komínového průduchu.

Umělý komínový tah
Je podtlak uměle vytvořený v sopouchu. např. spalinovým ventilátorem.

Ústí komína (komínového průduchu)
Je místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch, popř. komínový nástavec a vstupují do volného ovzduší. Je to jediná viditelná část komína a má i estetickou funkci.

Vícevrstvý komín
Je komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka vytvářející komínový průduch, z izolace a z komínového pláště.

Vlhkost spalin
Žádné palivo není stoprocentně suché. Proto i spaliny obsahují vodu v plynné a kapalné formě (kondenzát). Měrná vlhkost spalin, je hmotnost vody v gramech, připadající na 1 kg suchých spalin.

Vybírací otvor
Najdete v úplně nejspodnější části komína – v půdici. Je zaklopen dvojitými dvířky a slouží k odstranění sazí eventuelně různých sedimentů, tuhých částí spalin, písku. V komínech s dnes běžnými průměry 160 a 200mm jsou dvířka malá. Ve starých průlezných komínech je stanovena nejmenší velikost na 45x60cm.

Vymetací otvor
Komín zpravidla čistí kominík ze střechy. Aby bylo možné komín vyčistit i když nelze jít na střechu, má každý komín vymetací otvor. Tento otvor se nachází v komínovém plášti, popř. i v komínové vložce v prostoru půdy, slouží k vymetání, čištění a kontrole komínového průduchu.

Vzduchový průduch
Je prostor mezi průduchem komína a jeho pláštěm. Přivádí se tudy vzduch ke spotřebiči. Tím, že prochází kolem komínové vložky a stěnou komína, je tento vzduch předehřátý a neochlazuje vzduch v místnosti. Pozor, je-li komínový průduch netěsný, může se mísit vzduch přiváděný vzduchovým průduchem s kouřem! Jen kvalitně provedený komín je bezpečný!

 

  Čtěte dále: Doporučujeme

 


copyright © esel – 2008